ദാരു ഭൂതോ മുരാരി”

മുരാരി ഒരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലേ അംഗമാണ്. ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസകാലം. വീട്ടിലേ കഷ്ടപ്പാടും, ജോലിക്കൂടുതലും ഓര്‍ത്ത്, മുരാരി സദാ ഉറക്കം തൂങ്ങിയപോലെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഗുരുവിനും ഇതറിയാം. ബാക്കി കുട്ടികള്‍ മുരാരിയേ കളിയാക്കും.

ഒരിക്കല്‍ ഗുരു എന്തോ ചോദിച്ചത് മുരാരി കേട്ടില്ല.

അപ്പോള്‍ അടുത്തിരുന്ന കുട്ടി “ ദാരു ഭൂതോ മുരാരി”--അതായത്--മുരാരി മയക്കത്തിലാണ്-- എന്നു പറഞ്ഞു.

അന്നൊക്കെ സമസ്സ്യയുടെ കാലമാണല്ലോ.

ഉടന്‍ തന്നെ ഗുരു അതൊരു സമസ്സ്യയാക്കി--അതു പൂരിപ്പിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരാള്‍ക്കും കഴിഞ്ഞില്ല.

അവസാനം മയങ്ങിയിരുന്ന മുരാരിയേ തട്ടിവിളിച്ച് പരഞ്ഞു’ ദാരു ഭൂതോ മുരാരി”--സമസ്സ്യ പൂരിപ്പിക്ക്.

ഏകാജായാ പ്രകൃതിരചലാ, ചഞ്ചലാ ച ദ്വിതീയാ
പുത്രോനംഗ കുസുമവിശിഖോ മാന്മഥോ ദുര്‍ന്നിവാര
ശേഷ ശ്ശയ്യാ ശയനമുദഥൌ വാഹനം പന്നഗാരി
സ്മാരം സ്മാരം സ്വഗൃഹചരിതം ദാരു ഭൂതോ മുരാരി”--എന്ന് മയക്കത്തില്‍നിന്നുണര്‍ന്ന് ചമ്മിക്കൊണ്ട് മുരാരി പൂരിപ്പിച്ചു.
അര്‍ത്ഥം:- ഏകാജായാ-ഒരുഭാര്യ--പ്രകൃതി--ഭൂമി; അചലാ--അനങ്ങാത്തവള്‍; ചഞ്ചലാ ച ദ്വിതീയാ--രണ്ടാമത്തവളൊരിടത്തിരിക്കില്ല(ലക്ഷ്മിദേവി) പുത്രോനംഗ--പുത്രന്‍ അംഗമില്ലാതവന്‍ പരമശിവന്‍ ശപിച്ച് കാമദേവനു ശരീരമില്ലല്ലോ--മാന്മഥോ ദുര്‍ന്നിവാര--അവന്റെ സ്വഭാവമോ മനസ്സിനെ ഇളക്കുന്ന ചീത്തത്തം; ശേഷശ്ശയ്യാ--മെത്ത പാമ്പ്; ശയനമുദധൌ--കിടപ്പ് കടലില്‍; വാഹനം പന്നഗാരി--വണ്ടിയോ പാമ്പിന്റെ ശത്രു; സ്മാരം സ്മാ‍രംസ്വഗൃഹചരിതം--ഇങ്ങനെയുള്ള തന്റെ വീട്ടുകാര്യം ഓര്‍ത്തോര്‍ത്ത്; മുരാരി--മഹാവിഷ്ണു മയങ്ങിക്കിടക്കുന്നു --ഉറങ്ങാന്‍ പറ്റില്ലല്ലോ--മെത്തയേ വാഹനം തിന്നു കളയില്ലേ?
ഗുരു കൂട്ടുകാരുടെ മുഖത്തു നോ‍ക്കി--ഒരു തുള്ളീ ചോരയില്ല.

Comments (0)