അഹിംസ

അപ്പൂപ്പാ നമ്മള്‍ അഹിംസയേക്കുറിച്ച് പറയാന്‍ വന്നിട്ട് മുഴുവന്‍ ആക്കാതെ കഥ നിര്‍ത്തിക്കളഞ്ഞു. എന്താണ് ഈ അഹിംസ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?

മക്കളേ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എല്ലര്‍ക്കും സൌകര്യം പോലെ പയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു വാക്കായി അഹിംസ. മുന്തിഅറപ്പുകാരും, ഗുണ്ടകളേവിട്ട് ആളേക്കൊല്ലിക്കുന്നോരും ഒക്കെ അഹിംസയെക്കുരിച്ചു പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ?

അല്ലപ്പൂപ്പാ ശരിക്കെന്താണ്.

മക്കളേ ശരിക്കുള്ള അര്‍ത്ഥമൊക്കെ പറയാന്‍ ഈഅപ്പൂപ്പന്‍ ആളല്ല. അപ്പൂപ്പന്റെ അഹിംസ പറയാം.
വെറുതേ പോകുന്ന ഒരു പട്ടിയേ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞാല്‍---ഹിംസ
കടിക്കാന്‍ വരുന്ന പട്ടിയേ അടിച്ചോടിച്ചാല്‍ ---അഹിംസ
അക്രമം കാണിക്കുന്നവരേ പോലീസ് തല്ലിയാല്‍---- അഹിംസ
നിരപരാധിയേ പിടിച്ച് കുറ്റം ഏല്പിക്കാന്‍ തല്ലുന്നത്----ഹിംസ
ഹിംസയുടെ നീതിശാസ്ത്രം---അക്രമികളേ അവര്‍ ചെയ്യാന്‍ പോകുന്ന അക്രമ--പട്ടിയേ -കടിക്കുന്നതില്‍ നിന്നും--അക്രമികളേ മറ്റുള്ളവര്‍ക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഉപദ്രവത്തില്‍ നിന്നും--ത്തില്‍നിന്നും പിന്തിരിപ്പിച്ച് അവരേ പാപ വിമുക്തരാക്കുക.
നീതി ശസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രാമാണികനായ( അഥോറിട്ടി) വിദുരര്‍, ദുര്യോധനന്‍ ജനിച്ച ഉടനേ കൊല്ലാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി അപ്പൂപ്പന്‍ പറഞ്ഞെന്നും പറഞ്ഞ് ആരുടേയും പിടലിക്കു കേറണ്ടാ. ഇത് എന്റെ മാത്രം അഭിപ്രായമാണ്. പോയി വല്ലോം പടിക്കാന്‍ നോക്ക്.

Comments (0)