കട്ടുറുമ്പിന്റെ ശക്തി

ഇന്ന് ഒരു പുതിയ് സൈസ്സ് കഥ പറയാം.ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണം. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്‍ അതുപോലെ പറയുന്ന്വര്‍ക്ക് വല്യ സമ്മാനങ്ങള്‍ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും.

എന്തോന്നാ വല്ല പപ്പടമോ മറ്റോ ആയിരിക്കും. ആതിരയുടെ കമന്റ്.

അല്ല മോളേ ഓണമല്ലേ വരുന്നത്-ഇത്തവണ ഉപ്പേരി--

വേണ്ടാ വേണ്ടാ അതിരിക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഞങ്ങള്‍ക്കറിയാം--കിട്ടുവിനേ ഒളിച്ച് ഒറ്റ സാധനം വയ്ക്കാന്‍ പറ്റില്ല.

എന്നാല്‍ വേണ്ട കഥ കേട്ടോ-

ആശാരി മുറ്റത്ത് പ്രാവഞ്ചുമുട്ടയിട്ടു-രണ്ടെണ്ണം താണുപോയി-രണ്ടെണ്ണം വീണുപോയിബാക്കി ഒരെണ്ണം എടുത്തുതരാമോ ആശാരീന്നു ചോദിച്ചു. എനിക്കെങ്ങും വയ്യാ-ആശാരി പറഞ്ഞു. ഉടനേ ഒരു പന്നി വരുന്നതു കണ്ടൂ--ആശാരിമുറ്റത്തു ഞാനഞ്ചു മുട്ടയിട്ടു--രണ്ടെണ്ണം താണുപോയി-രണ്ടെണ്ണം വീണുപോയിബാക്കി ഒരെണ്ണംഎടുത്തു തരാത്ത ആശാരിയുടെ ചീനിക്കും ചേമ്പിനും മൂടു കുത്താമോ പന്നീന്നു ചോദിച്ചു-എനിക്കെങ്ങും വയ്യാ-പന്നി പറഞ്ഞു. അങ്ങോട്ടു ചെന്നപ്പോള്‍ ഒരു വേടന്‍ വരുന്നു-ആശാരി ഉറ്റത്തു ഞാനഞ്ചു മുട്ടയിട്ടു-രണ്ടെണ്ണം താണുപോയി-രണ്ടെണ്ണം വീണുപോയിബാക്കി ഒരെണ്ണംഎടുത്തു തരാത്ത ആശാരിയുടെ ചീനിക്കും ചേമ്പിനും മൂടുകുത്താത്ത പന്നിയേ എയ്യാമോ വേടാന്നു ചോദിച്ചു--എനിക്കെങ്ങും വയ്യാ-വേടന്‍ പറഞ്ഞു. പിന്നങ്ങോട്ടു ചെന്നപ്പോള്‍ ഒരെലി
വരുന്നു-ആശാരി മുറ്റത്തു ഞാനഞ്ചു മുട്ടയിട്ടു-രണ്ടെണ്ണം താണുപോയി-രണ്ടെണ്ണം വീണുപോയിബാക്കി ഒരെണ്ണംഎടുത്തുതരാത്ത ആശാരിയുടെ ചീനിക്കും ചേമ്പിനും മൂടുകുത്താത്ത പന്നിയേ എയ്യാത്ത വേടന്റെ വില്ലറക്കാമോ എലീന്നു ചോദിച്ചു--എനിക്കെങ്ങും വയ്യാ-എലി പറഞ്ഞു. പിന്നങോട്ടു ചെന്നപ്പോള്‍ ഒരു പൂച്ച വരുന്നു--ആശാരി മുറ്റത്ത് ഞാനഞ്ച് മുട്ടയിട്ടു-രണ്ടെണ്ണം താണുപോയി-രണ്ടെണ്ണം വീണുപോയിബാക്കി ഒരെണ്ണംഎടുത്തു തരാത്ത ആശാരിയുടെ ചീനിക്കും ചേമ്പിനും മൂടുകുത്താത്ത പന്നിയേ എയ്യാത്ത വേടന്റെ വില്ലറക്കാത്ത എലിയേപിടിക്കാ‍മോപൂച്ചേന്നു ചോദിച്ചു. എനിക്കെങ്ങും വയ്യാ-പൂച്ച പറഞ്ഞു. പിന്നങ്ങോട്ടു ചെന്നപ്പോള്‍ ഒരു പട്ടി വരുന്നു. ആശാരിമുറ്റത്തു ഞാനഞ്ചു മുട്ടയിട്ടു-രണ്ടെണ്ണം താണുപോയി-രണ്ടെണ്ണം വീണുപോയിബാക്കി ഒരെണ്ണം എടുത്തു തരാത്ത ആശാ‍രിയുടെ ചീനിക്കും ചേമ്പിനും മൂടുകുത്താത്ത പന്നിയേ എയ്യാത്ത വേടന്റെ വില്ലറക്കാത്ത എലിയേ പിടിക്കാത്ത പൂച്ചേക്കടിക്കാമോ പട്ടീ എന്നു ചോദിച്ചു. എനിക്കെങ്ങും വയ്യാ-പട്ടി പറഞ്ഞു. പിന്നങ്ങോട്ടു ചെന്നപ്പോള്‍ കുറേ പള്ളിക്കൂടംപിള്ളാരു വരുന്നു. ആശാരിമുറ്റത്തു ഞാനഞ്ചു മുട്ടയിട്ടു-രണ്ടെണ്ണം താണുപോയി-രണ്ടെണ്ണം വീണുപോയിബാക്കി ഒരെണ്ണംഎടുത്തു തരാത്ത ആശാരിയുടെ ചീനിക്കും ചേമ്പിനും മൂടുകുത്താത്ത പന്നിയേ എയ്യാത്ത വേടന്റെ വില്ലറക്കാത്ത എലിയേപിടിക്കാത്ത പൂച്ചെക്കടിക്കാത്ത പട്ടിയേ എറിയാമോ പിള്ളാരേ എന്നു ചോദിച്ചു. ഞങ്ങക്കെങ്ങും വയ്യാ- പിള്ളാരു പറഞ്ഞു. പിന്നങ്ങോട്ടു ചെന്നപ്പോള്‍ പിള്ളാരുടെ ആശാന്‍ വരുന്നു. ആശാരിമുറ്റത്തു ഞാനഞ്ചു മുട്ടയിട്ടു-രണ്ടെണ്ണം താണുപോയി-രണ്ടെണ്ണം വീണുപോയിബാക്കി ഒരെണ്ണംഎടുത്തു തരാത്ത ആശാരിയുടെ ചീനിക്കും ചേമ്പിനും മൂടുകുത്താത്ത പന്നിയേ എയ്യാത്ത വേടന്റെ വില്ലറക്കാത്ത എലിയേപിടിക്കാത്ത പൂച്ചെക്കടിക്കാത്ത പട്ടിയേഎറിയാത്ത പിള്ളാരേ തല്ലാമോ ആശാനേന്നു ചോദിച്ചു. എനിക്കെങ്ങും വയ്യാ-ആശാന്‍ പറഞ്ഞു. പിന്നങ്ങോട്ടു ചെന്നപ്പോള്‍ ഒരു തീ വരുന്നു, ആശാരിമുറ്റത്തു ഞാനഞ്ചു മുട്ടയിട്ടു-രണ്ടെണ്ണം താണുപോയി-രണ്ടെണ്ണം വീണുപോയിബാക്കി ഒരെണ്ണംഎടുത്തു തരാത്ത ആശാരിയുടെ ചീനിക്കും ചേമ്പിനും മൂടുകുത്താത്ത പന്നിയേ എയ്യാത്ത വേടന്റെ വില്ലറക്കാത്ത എലിയേപിടിക്കാത്ത പൂച്ചെക്കടിക്കാത്ത പട്ടിയേ എറിയാത്ത പിള്ളാരേ തല്ലാത്ത ആശാന്റെ മീശയ്ക്കു പിടിക്കാമോ തീയേന്നു ചോദിച്ചു. എനിക്കെങ്ങും വയ്യാ-തീ പറഞ്ഞു. പിന്നങ്ങോട്ടു ചെന്നപ്പോള്‍ ഒരു കുളംകണ്ടു. ആശാരിമുറ്റത്തു ഞാനഞ്ചു മുട്ടയിട്ടു-രണ്ടെണ്ണം താണുപോയി-രണ്ടെണ്ണം വീണുപോയിബാക്കി ഒരെണ്ണംഎടുത്തു തരാത്ത ആശാരിയുടെ ചീനിക്കും ചേമ്പിനും മൂടുകുത്താത്ത പന്നിയേ എയ്യാത്ത വേടന്റെ വില്ലറക്കാത്ത എലിയേപിടിക്കാത്ത പൂച്ചെക്കടിക്കാത്ത പട്ടിയേ എറിയാത്ത പിള്ളാരേ തല്ലാത്ത ആശാന്റെ മീശയ്ക്കു പിടിക്കാത്ത തീയേകെടുത്താമോ കുളമേന്നു ചോദിച്ചു. എനിക്കെങ്ങു വയ്യാ-കുളം പറഞ്ഞു. പിന്നങ്ങോട്ടു ചെന്നപ്പോള്‍ ഒരാന വരുന്നു. ആശാരിമുറ്റത്തു ഞാനഞ്ചു മുട്ടയിട്ടു-രണ്ടെണ്ണം താണുപോയി-രണ്ടെണ്ണം വീണുപോയിബാക്കി ഒരെണ്ണംഎടുത്തു തരാത്ത ആശാരിയുടെ ചീനിക്കും ചേമ്പിനും മൂടുകുത്താത്ത പന്നിയേ എയ്യാത്ത വേടന്റെ വില്ലറക്കാത്ത എലിയേപിടിക്കാത്ത പൂച്ചെക്കടിക്കാത്ത പട്ടിയേ എറിയാത്ത പിള്ളാരേ തല്ലാത്ത ആശാന്റെ മീശയ്ക്കു പിടിക്കാത്ത തീയേകെടുത്താത്ത കുളം കലക്കാമോ ആനേന്നു ചോദിച്ചു--എനിക്കെങ്ങും വയ്യാ-ആന പറഞ്ഞു. പിന്നങ്ങോട്ടു ചെന്നപ്പോള്‍ ഒരു കട്ടുറുമ്പു വരുന്നു. ആശാരിമുറ്റത്തു ഞാനഞ്ചു മുട്ടയിട്ടു-രണ്ടെണ്ണം താണുപോയി-രണ്ടെണ്ണം വീണുപോയിബാക്കി ഒരെണ്ണംഎടുത്തു തരാത്ത ആശാരിയുടെ ചീനിക്കും ചേമ്പിനും മൂടുകുത്താത്ത പന്നിയേ എയ്യാത്ത വേടന്റെ വില്ലറക്കാത്ത എലിയേപിടിക്കാത്ത പൂച്ചെക്കടിക്കാത്ത പട്ടിയേ എറിയാത്ത പിള്ളാരേ തല്ലാത്ത ആശാന്റെ മീശയ്ക്കു പിടിക്കാത്ത തീയേകെടുത്താത്ത കുളത്തേ കലക്കാത്ത ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈയ്യില്‍ കയറാമോ കട്ടുറുമ്പേന്നു ചോദിച്ചു. ഓഹോന്നു പറഞ്ഞ് കട്ടുറുമ്പ് ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈയ്യില്‍ കയറി-ആന ചെന്നു കുളം കലക്കി-കുളം തീകെടുത്താന്‍ ചെന്നു-തീ ആശാന്റെ മീശയ്ക്കുപിടിക്കാന്‍ ചെന്നു-ആശാന്‍ പിള്ളാരെ തല്ലി-പിള്ളാരു പട്ടിയേ എറിഞ്ഞു- പട്ടി പൂച്ചെ പിടിക്കാന്‍ പോയി-പൂച്ച എലിയെ പിടിക്കാന്‍ പോയി എലി വേടന്റെ വില്ലറക്കാന്‍ പോയി-വേടന്‍ പന്നിയേ എയ്യന്‍ പോയി- പന്നി ആശാരിയുടെ ചീനിക്കും ചേമ്പിനും മൂടുകുത്തി-ആശാരി പ്രാവിന്റെ മുട്ട എടുത്തുകൊടുത്തു. ശുഭം. ആര്‍ക്കെങ്കിലും പറയാമോ--നാളെപ്പറയാം-കൊറസ്സ്.

Comments (0)